Ngày 10/6/2022 Chủ tịch HĐQL Quỹ Nguyễn Đức Thắng đã ký quyết định số 32/QĐ-HĐQL của HĐQL Quỹ

Lượt xem: 502 | Gửi lúc: 13:45' 23/08/2022

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) số 1034/QĐ-BNV, ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và quyết định số 427/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ nhiệm kỳ lV (2022-2026)

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) số 1034/QĐ-BNV, ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và quyết định số 427/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ nhiệm kỳ lV (2022-2026). Ngày 10/6/2022 Chủ tịch HĐQL Quỹ Nguyễn Đức Thắng đã ký quyết định số 32/QĐ-HĐQL của HĐQL Quỹ về việc ban hành Quy trình, quy định quản lý con dấu, công văn đến, công văn đi, thời gian làm việc, sử dụng lao động và quy trình tuyển dụng, đào tạo nhân lực; quyết định số 33/QĐ-HĐQL ngày 10/6/2022 của HĐQL Quỹ về việc ban hành Quy chế Khen thưởng và Kỷ luật. Văn phòng Quỹ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, phối hợp thực hiện.

Hỗ trợ trực tuyến