Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU TÓM TẮT

01/02/2016 | 15:35

 

QUỸ NƯỚC SẠCH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam (WEF) được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ  thành lập tại Quyết định số 26/2004/QĐ-BNV ngày 21/4/2004 và hoạt động theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ hai do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành tại quyết định số 1286/QĐ-BNV ngày 16/12/2014. WEF do Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN) sáng lập. WEF chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; của Bộ Tài chính về lĩnh vực tài chính và các Bộ, ngành liên quan về lĩnh vực hoạt động.  WEF có phạm vi hoạt động trong cả nước, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội và được lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

WEF  là tổ chức Phi chính phủ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận. WEF có một Hội đồng quản lý (HĐQL) chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động. Hội đồng  gồm các thành viên là những nhà lãnh đạo có năng lực, uy tín, đại diện cho các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng Công ty và Ngân hàng tham gia. 

Ban điều hành WEF với các thành viên hoạt động chuyên trách, phối hợp với các tổ chức thành viên và hơn 90 Doanh nghiệp Hội viên thuộc AWATEN bảo trợ được thành lập ở các Tỉnh, Thành phố cùng triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

          WEF  được thành lập với mục đích thúc đẩy sự tham gia của xã hội để tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu một cách bền vững.

WEF là nơi tập hợp nguồn lực tri thức, công nghệ, tài chính từ ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước một cách hợp pháp để triển khai hoạt động hỗ trợ, tài trợ, phát triển, khuyến khích, truyền thông, chương trình nghiên cứu, giáo dục toàn dân nhằm góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa về  lĩnh vực cấp nước sạch, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

WEF có một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ chính sau:

           * Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động, các chương trình dự án tài trợ theo nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Quỹ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận.

2. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

4. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.

          *Quyền hạn, nghĩa vụ:

1. Được vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, hiến tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

2. Được thành lập pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản Quỹ.

       3. Được quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để vận động tài trợ và tiếp nhận tài trợ; được xúc tiến, tiếp nhận nguồn tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình, dự án về nước sạch, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

       4. Được tham gia phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện các đề án, dự án, các chương trình, mục tiêu quốc gia về nước sạch, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Được tham gia các tổ chức Quốc tế theo quy định của pháp luật.

       5. Được quan hệ với các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân cần trợ giúp để phối hợp xây dựng và vận động nguồn tài chính cho các chương trình, dự án về nước sạch, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

       6. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được công nhận và các quy định của pháp luật có liên quan.

       7. Thực hiện các khoản tài trợ theo đúng tôn chỉ mục đích và nhiệm vụ của Quỹ, đúng đối tượng và địa chỉ cụ thể theo sự ủy quyền của các tổ chức, cá nhân tài trợ.

8. Sử dụng tài sản, tài chính tiết kiệm và hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ, nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

9. Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của Quỹ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

10. Hàng năm, Quỹ phải báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; báo cáo về tổ chức và hoạt động với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

11 .Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

B. Một số chương trình, dự án tiêu biểu đã thực hiện.

Hưởng ứng chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước về cấp nước sạch, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Định hướng của AWATEN, HĐQL Quỹ đã ra các nghị quyết triển khai các chương trình “ Đưa nước sạch đến với người nghèo và cùng cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu”. WEF đã phối hợp với các Bộ, Nghành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vận động, kêu gọi tài trợ, phối hợp triển khai các dự án phục vụ đồng bào nghèo, dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa và các địa phương còn nhiều khó khăn.

Một số nhóm dự án tiêu biểu WEF đã triển khai như:

1/ Về Nước sạch với người nghèo ở vùng sâu, vùng xa:

- Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch ở Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên (ATK - an toàn khu Trung ương) cung cấp nước sạch cho gần 1000 đồng bào dân tộc.
         - Dự án xây dựng trạm cấp nước sinh hoạt cho xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo nước sinh hoạt phục vụ cho toàn xã với 4.767 nhân khẩu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe người dân.

- Dự án hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt phục vụ cho hơn 5700 đồng bào dân tộc, cùng hệ thống trường học, bệnh viện, trường phổ thông dân tộc nội trú ở thị trấn Na Rì, Bắc Kạn;
         - Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch liên thôn: Nà Lình, Nà Liền, Nà Mèo xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phục vụ cho gần 1000 đồng bào dân tộc thiểu số và trường học cấp 1; cấp 2, trạm y tế của xã.

2/ Về vệ sinh môi trường nông thôn và biến đổi khí hậu:

- Hưởng ứng chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới của Ban Bí thư, WEF đã tài trợ cho 54 hộ dân tộc nghèo xây dựng hầm khí sinh học Biogas tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Dự án sau khi hoàn thành đã giúp đồng bào  được sử dụng một nguồn năng lượng tái tạo sạch, qua đó giúp người dân ở địa phương  thay đổi tập tục thói quen chặt phá cây rừng làm củi, góp phần bảo vệ rừng và giữ gìn VSMT nông thôn. 

- Hiện nay WEF đang triển khai dự án về vệ sinh môi trường, hạng mục: Xây dựng Hầm khí sinh học Biogas cho hơn 400 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

3/ Về hợp tác quốc tế:

- Phối hợp với tổ chức Đông tây Hội ngộ thực hiện dự án xây dựng hệ thống nước sạch nông thôn phục vụ cho gần 15.000 người dân tại hai xã Lộc Thủy; Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

4/ Về hỗ trợ tín dụng:

- Để khắc phục khó khăn do không đảm bảo nguồn kinh phí triển khai dự án về nước sạch, VSMT nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, WEF đã hỗ trợ một nguồn tín dụng ưu đãi 02 tỷ VNĐ cho Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thái Nguyên để nâng cấp, mở rộng 06 nhà máy nước của 03 Huyện: Huyện Phổ Yên; Phú Lương và Huyện Định Hóa phục vụ cho hàng chục nghìn người dân vùng dự án.

5/ Về cứu trợ khẩn cấp:

- Đã tham gia cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào bị bão lụt tại Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tài trợ mỗi địa phương 200.000 viên xử lý nước Aquatabs (tổng cộng 400.000 viên), góp phần giúp đỡ đồng bào vũng bị bão lụt có nước sạch sinh hoạt.

Ngoài các dự án trên, WEF đã và đang tiến hành triển khai nhiều dự án khác tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Bắc Kạn….Các dự án do WEF thực hiện đến nay đều hoạt động tốt, hiệu quả, hỗ trợ thiết thực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe người dân. Góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội về xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

          Thông tin tham khảo xin xem trên website: www.wef.org.vn

Tin liên quan