Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Quỹ

01/02/2016 | 16:39
I. Hội đồng Quản lý Quỹ

1/ Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQL Quỹ.

2/ Ông Đinh Mạnh Chi - Phó Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ

3/ Ông Nguyễn Đình Thuận - Ủy viên HĐQL kiêm Phụ trách Kế toán


 

II. Ban Kiểm soát Quỹ

 

III. Ban điều hành Quỹ

 

 

 

 

Tin liên quan